माझ्या बोबडिया बोला । चित...

 

माझ्या बोबडिया बोला । चित्त द्यावें गा विठ्ठला ॥१॥

तुझ्या नामाची न लाज । जनासवें काय काज ॥२॥

मज हांसतील लोक । परि मी गाईन निःशंक ॥३॥

तुका ह्मणे कमळापति । माझी परिसावी विनंति ॥४॥

comments powered by Disqus