देव मिळे देव मिळे । भक्त ...

 

देव मिळे देव मिळे । भक्त भोळे तयांसी ॥१॥

देव भेटे देव भेटे । दुजें आटे त्या ठायीं ॥२॥

देव पाहे देव पाहे । उणें काय डोळ्यांसी ॥३॥

देव गातां देव गांता । हरी व्यथा तुक्याची ॥४॥

comments powered by Disqus