सद्‌गुरुवांचूनी सांपडेना ...

 

सद्‌गुरुवांचूनी सांपडेना सोय । धरावे ते पाय आधीं त्याचे ॥१॥

आपणासारिखे करिती तात्काळ । नाहीं काळ वेळ मग त्यासी ॥२॥

लोह परिसाची न साहे उपमा । सद्गुरुमहिमा अगाधचि ॥३॥

तुका म्हणे कैसे आंधळे हे जन । गेले विसरुन खर्‍या देवा ॥४॥

comments powered by Disqus