कपिकुळीं हनुमंत । तया माझ...

 

कपिकुळीं हनुमंत । तया माझें दंडवत ॥१॥

स्वामी माझा ब्रह्मचारी । मातेसमान अवघ्या नारी ॥२॥

उपजतां बाळपणीं । ग्रासूं पाहे वासरमणी ॥३॥

अंगीं सेंदुराची उटी । शोभे सुवर्ण कांसुटी ॥४॥

अखया पुत्र तो मारिला । जंबु माळी त्राहाटिला ॥५॥

काम धातला बांदोडी । काळ केला देशोधडी ॥६॥

बम्हगोळ पुच्छें कवळी । ऐसा महारुद्र बळी ॥७॥

जाउनी पाताळा । केली देवीची अवकळा ॥८॥

रामरायाच्या सेवका । शरण आलों म्हणे तुका ॥९॥

comments powered by Disqus