सोसें सोस वाढे । हिंमतीचे...

 

सोसें सोस वाढे । हिंमतीचें धीर गाढ ॥१॥

येथें केलें नव्हे काई । लंडीपण खोटें भाई ॥२॥

करिती हाय हाय । परी नव्हे कोणी साह्य ॥३॥

तुका म्हणे घडी । साधलिया येकी थोडी ॥४॥

comments powered by Disqus