लेवविला तैसा शोभे अलंकार ...

 

लेवविला तैसा शोभे अलंकार । केला तैसा थोर लहानही ॥१॥

गोवी पडों नेदी अधिकारा ऐसी । गुणाची हे रासी पांडुरंग ॥२॥

जाणत्या जाणता नेणत्या सारिखा । न दिसे पारिखा जिवाहुनी ॥३॥

तुका ह्मणे पाहे चिंतनाची वाट । मग घाली नीट धांव नेटें ॥४॥

comments powered by Disqus