घेई घेई माझे वाचे

 

घेई घेई माझे वाचे ।
गोड नाम विठोबाचें ॥१॥

तुह्मी घ्या रे डोळे सुख ।
पहा विठोबाचें मुख ॥२॥

तुह्मी ऐका रे कान ।
माझ्या विठोबाचें गुण ॥३॥

मना तेथें धांव घेई ।
राहें विठोबाचे पायीं ॥४॥

(रूपीं गुंतले लोचन ।
पायीं स्थिरावले मन ॥५॥

देहभाव हरपला ।
तुज पाहता विठ्ठला ॥६॥)

तुका ह्मणे जीवा ।
नको सोडूं या केशवा ॥७॥

comments powered by Disqus