जैसी गंगा वाहे तैसे

 

जैसी गंगा वाहे तैसे ज्याचे मन ।
भगवंत जाण त्याचे जवळी ॥१॥

त्याचे जवळी देव भक्तीभावे उभा ।
स्वानंदाचा गाभा तया दिसे ॥२॥

तया दिसे रूप अंगुष्ठ प्रमाण ।
अनुभवी खूण जाणती हे ॥३॥

जाणती हे खूण स्वात्म अनुभावी ।
तुका ह्मणे पदवी ज्याची त्याला ॥४॥

comments powered by Disqus