धन्य ती पंढरी धन्य भीमातीर

 

धन्य ती पंढरी धन्य भीमातीर ।
आणिंयेलें सार पुंडलिकें ॥१॥

धन्य तो हि लोक अवघा दैवांचा ।
सुकाळ प्रेमाचा घरोघरीं ॥२॥

धन्य ते ही भूमी धन्य तरुवर ।
धन्य ते सुरवर तीर्थरूप ॥३॥

धन्य त्या नरनारी मुखीं नाम ध्यान ।
आनंदे भुवन गर्जतसे ॥४॥

धन्य पशु-पक्षी-कीटक-पाषाण ।
अवघा नारायण अवतरला ॥५॥

तुका ह्मणे धन्य संसारातें आलीं ।
हरिरंगी रंगली सर्वभावें ॥६॥

comments powered by Disqus