चित्तीं धरोनियां राहीन मी...

 

चित्तीं धरोनियां राहीन मी पाय । तो मज उपाय संपत्तीचा (?) ॥१॥

कंठीं धरीन मी नामामृतमाळ । होईल शीतळ देह माझा ॥२॥

पाहतां श्रीमुख साजिरी हे प्रभा । उगविली शोभा लावण्याची ॥३॥

केला अंगसंग आवडते परी । बैसेन तोंवरी कडियेसी ॥४॥

तुका म्हणे तुम्ही केलें तैसें नव्हे । अन्याय सहावे करीन ते ॥५॥

comments powered by Disqus