सहज हे नाममाळा । आली आमुच...

 

सहज हे नाममाळा । आली आमुचिया गळां ॥१॥

पूर्विल ठेवणें हें गांठी । होतें तेणें झाली भेटी ॥२॥

जाणत्या नेणत्या । तारी निश्चयें म्हणत्या ॥३॥

तुका म्हणे करी । जीवन्मुक्त हे पंढरी ॥४॥

comments powered by Disqus