भक्ति हे कठिण सुळावरिल पो...

 

भक्ति हे कठिण सुळावरिल पोळी । निवडे तो बळी विरळा एक ॥१॥

जेथें पाहे तथें देखीचा पर्वत । पायाविणें भिंत तांतडीची ॥२॥

कामाविलें जरी पाका ओज घडे । तेचि आणि गोडी घेतां बरे ॥३॥

तुका म्हणे मना पाहिजे अंकुश । नित्य नवा दिवस जागृतीचा ॥४॥

comments powered by Disqus