आपुलेसें कांहीं । येथें स...

 

आपुलेसें कांहीं । येथें सांगिजेसें नाहीं ॥१॥

परी वाणी वायाचळे । छंद करवी बरळे ॥२॥

पंचभूतांचा हा मेळा । देह सत्यत्वें निराळा ॥३॥

तुका म्हणे भुली । हिच्या उफराटया चाली ॥४॥

comments powered by Disqus