आतां कोठें धांवे मन

 

आतां कोठें धांवे मन ।
तुझे चरण देखिलिया ॥१॥

भाग गेला सीण गेला ।
अवघा जाला आनंद ॥२॥

प्रेमरसें बैसली मिठी ।
आवडी लाठी मुखाशी ॥३॥

तुका ह्मणे आह्मां जोगें ।
विठ्ठला घोगें खरें माप ॥४॥

comments powered by Disqus