बुडता आवरीं मज

 

बुडतां आवरीं मज ।
भवाचे सागरीं ॥१॥

नको मानुं भार ।
पाहों दोषांचे डोंगर ॥२॥

आहे तें सांभाळी ।
तुझी कैसी ब्रीदावळी ॥३॥

तुका ह्मणे दोषी ।
मी तो पातकांची राशी ॥४॥

comments powered by Disqus