समग्र संत तुकाराम Tukaram Collected Works

न्यानोबाने रचिला पाया, तुका झालासे कळस ... अश्या शब्दांनी संत तुकारामांचे वर्णन मराठी समाजाने केले आहे. सर्वसाधारण घरांत जन्मात आलेल्या तुकाराम महाराजांनी भक्ती रसाने ओतप्रोत असे अंभंग लिहिले. संत तुकाराम ह्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना सुद्धा मार्गदर्शन केले होते असे जाणकारांचे मत आहे. निःसंशय पणे संपूर्ण हिंदू धर्मातील संत मंडळींची आठवण करायची झाल्यास तुकाराम महाराज सर्वप्रथम असतील. This site contains all the works of Tuakaram in devanagari. .

Install App

सर्व पाने

गाथा ३३०१ ते ३६००

गाथा ३३०१ ते ३६००

3301 सिळें खातां आला वीट । सुनें धीट पावि धरी॥1॥ कान्होबा ते जाणे खूण । उन उन घास घाली ॥ध्रु.॥ आपुलिये ठायींचे घ्यावें । लाड भावें पाळावा ॥2॥ तुका ह्मणे...

गाथा ३००१ ते ३३००

गाथा ३००१ ते ३३००

3001 कांहीं विपित्त अपत्यां । आतां अमुचिया होतां । काय होइऩल अनंता । पाहा बोलों कासया ॥1॥ बरें अनायासें जालें। सायासेंविण बोले चाले । काबाड चुकलें । केलें कष्टावेगळें ॥ध्रु.॥...

गाथा २७०१ ते ३०००

गाथा २७०१ ते ३०००

2701 चोराचिया धुडका मनीं । वसे ध्यानीं लंछन ॥1॥ ऐशा आह्मीं करणें काय । वरसो न्यायें पर्जन्य ॥ध्रु.॥ ज्याच्या बैसे खतावरी । ते चुरचुरी दुखवूनि ॥2॥ तुका ह्मणे ज्याची खोडी...

गाथा २४०१ ते २७००

गाथा २४०१ ते २७००

2401 साकरेचें नाम घेतां कळे गोडी । तैसी आह्मां जोडी वैष्णवांची ॥1॥ मोक्ष गांठी असे ठेविला बांधोनी । सोस तो भजनीं आवडीचा ॥ध्रु.॥ भोजनाची चिंता माय वाहे बाळा । आह्मांसि...

गाथा २१०१ ते २४००

गाथा २१०१ ते २४००

2101 टाळघोळ सुख नामाचा गजर । घोषें जेजेकार ब्रह्मानंदु॥1॥

गाथा १८०१ ते २१००

गाथा १८०१ ते २१००

1801 रज्जु धरूनियां हातीं । भेडसाविलीं नेणतीं । कळों येतां चित्तीं । दोरी दोघां सारिखी ॥1॥ तुह्मांआह्मांमध्यें हरी । जाली होती तैसी परी । मृगजळाच्या पुरीं । ठाव पाहों तरावया...

गाथा १५०१ ते १८००

गाथा १५०१ ते १८००

1501 तुह्मी बैसलेती निर्गुणाचे खोळे । आह्मां कां हे डोळे कान दिले ॥1॥ नाइकवे तुझी अपकीिर्त्त देवा । अव्हेरली सेवा न देखवे ॥ध्रु.॥ आपुले पोटीं तों राखियेला वाव । आह्मांसी...