ब्रह्मज्ञान नव्हे लेंकुरा...

 

ब्रह्मज्ञान नव्हे लेंकुराच्या गोष्टी । तेथें व्हावा पोटीं अनुताप ॥१॥

दगडाहुनि जीव करावा कठीण । अंतरींचा शीण तेव्हां जाय ॥२॥

मेल्या मनुष्याची न धरिती आस । तैसा हो उदास संसारासी ॥३॥

तुका म्हणे येथें कराराचें काम । मग आहे राम जवळीच ॥४॥

comments powered by Disqus