सरळ नामाचा । घोष न करी का...

 

सरळ नामाचा । घोष न करी कां रे वाचा ॥१॥

तारुण्याचा ताठा । अंगी श्रेष्टपण….॥२॥

चालतो उताणा । पुंसेंवीण बांडा सुना ॥३॥

तुका म्हणे फुगे । मान ताठली सर्वांगें ॥४॥

comments powered by Disqus