संत तुकाराम - तुकोबाची भाज सांगतसे लोका...

 

तुकोबाची भाज सांगतसे लोकां । जाला हरीदास स्वामी माझा ॥१॥

फुटकासा वीणा तुटक्याशा तारा । करी येरझारा पंढरीच्या ॥२॥

त्याचे वेळे सटवी कोठें गेली होती । ऐसा कां संचितीं नेमियेला ॥३॥

ऐसियाचा राग येतो माझ्या पोटीं । बाळें तीन घोटीं निंब जैसा ॥४॥

विठोबाच्या नामाचा काला भंडवडा । रचिला पवाडा तुका म्हणे ॥५॥

comments powered by Disqus