संत तुकाराम - याणें माझी लपविली पिंवळी ...

 

याणें माझी लपविली पिंवळी गोटी । उलटा भोंवर्‍याची चोरी लावी पाठीं ॥

बाईं कंचुकिची सोडुनियां गांठी । हृदय सखोल एकांतीं घाली मिठी ॥१॥

पहा पाहा सांवळा कैसा धीट । बोलूं नये तें बोलतो उद्धट ॥

याच्या बोलण्याचा कोणा न ये वीट । याच्या वरुनी देह ओवाळूं चतुष्ट ॥२॥

अवचित माझ्या डोळ्यांत गेले कणु । फुंकुन काढितां वाटलें समाधानु ॥

शाहणा कानडा तुझा गे नारायणु । चुंबन देतां हरपलें देहभानु ॥३॥

नवनीत पाहुनी लावितो लाडिगोडी। राधिका पाहुनी राजस डोळे मोडी ॥

आगमनिगमा नकळे त्याची खोडी । दास तुका शरण हात जोडी ॥४॥

comments powered by Disqus