तूं माझी माउली

 

तूं माझी माउली तूं माझी साउली ।
पाहतों वाटुली पांडुरंगे ॥१॥

तूं मज येकुला वडील धाकुला ।
तूं मज आपुला सोयरा जीव ॥२॥

तुका ह्मणे जीव तुजपाशीं असे ।
तुजविण ओस सर्व दिशा ॥३॥

comments powered by Disqus