संत तुकाराम - देवा माझी भक्ति भोळी । एक...

 

देवा माझी भक्ति भोळी । एकविधा भावबळी ॥१॥

मी तों पडेन निराळा । ऐसा सांडोनी सोहळा ॥२॥

तुका म्हणे जोडुनि पाये । येथें उगा उभा राहें ॥३॥

comments powered by Disqus