संत तुकाराम - विटेवरी मूर्ति आली भीमाती...

 

विटेवरी मूर्ति आली भीमातीरीं । लाडका तो हरि यशोदेचा ॥१॥

गोकुळांत यानें चोरी केली फार । म्हणोनि समोर उभा केला ॥२॥

विटेवरी उभा कटावरी हात । लज्जेनें पहात लोकांकडे ॥३॥

तुका म्हणे चोर धरिला पुंडलिकें । चला जाऊं कौतुक पहावया ॥४॥

comments powered by Disqus